Alimentatie na echtscheiding

Bij vragen bel 0475-747238

Na echtscheiding of bij het einde van een relatie, kan er alimentatie tussen partijen overeengekomen worden of gevorderd bij de rechtbank op basis van de zorgplicht die blijft bestaan ten aanzien van beide ouders naar de kinderen toe en tussen ex-echtgenoten. Dit kan zijn kinderalimentatie of, in geval van einde huwelijk of geregistreerd partnerschap, partneralimentatie.

TREMA-NORMEN

In de wet is alleen opgenomen dat de rechter bij de vaststelling van de alimentatie enerzijds rekening houdt met de behoefte van de tot onderhoud gerechtigde en met de draagkracht van de tot onderhoud verplichte persoon. Hoe de rechter dat concreet moet doen, wordt niet in de wet geregeld.

Om hierin toch één lijn te trekken hebben de rechters in Nederland zelf richtlijnen bedacht; de Trema-normen. Deze normen worden regelmatig getoetst en aangepast indien gewijzigde inzichten of wetgeving dat noodzakelijk maakt.

De vast te stellen alimentatie is afhankelijk van de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en de draagkracht van de onderhoudsplichtige. De laagste van deze twee vormt dus het maximum.

De behoefte van de gewezen echtgenoot kan worden gesteld op het bedrag dat nodig is om een staat te voeren die de onderhoudsgerechtigde in redelijkheid past. De welstand van partijen gedurende het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) is mede bepalend voor de behoeftevaststelling. Het belang van deze factor kan in de loop van de tijd minder worden.
Voor de vaststelling van de behoefte van kinderen wordt sinds 1994 gebruikgemaakt van de tabel ‘Eigen aandeel kosten van kinderen’. Het aantal kinderen en het inkomen tijdens het huwelijk levert een aantal punten op waarmee de behoefte in een geldbedrag kan worden vertaald.

De draagkracht van de onderhoudsplichtige is afhankelijk van de financiële en maatschappelijke omstandigheden van de onderhoudsplichtige. Afhankelijk van die omstandigheden wordt een berekening gemaakt op basis van het bruto- of nettoloon.

BEREKENING VAN ALIMENTATIE

Bij de berekening van alimentatie wordt eerst de behoefte van de kinderen en/of de ex-partner berekend, in principe op basis van het netto besteedbaar gezinsinkomen, en vervolgens wordt gekeken welke onderhoudsplichtigen er zijn en wat hun draagkracht is. Vervolgens wordt de aanwezige draagkracht naar rato over de behoefte verdeeld.

De berekening van de alimentatie is niet eenvoudig en dient door een advocaat te worden uitgevoerd.

Met ingang van 1 april 2013 is de berekening van de kinderalimentatie gewijzigd; dit met het doel om het eenvoudiger te maken.

WANNEER DE ALIMENTATIE NIET BETAALD WORDT

Het kan zijn dat de alimentatieplichtige zijn verplichting tot betaling niet of slechts gedeeltelijk nakomt. De alimentatiegerechtigde kan dan een deurwaarder of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen.

Het LBIO int de alimentatie als u in gebreke blijft. Dat doen zijn alleen:

  • als de bijdrage door de rechter is vastgesteld;
  • als er minimaal één maand achterstand is (u betaalt niets of te weinig);
  • als de betalingsachterstand minimaal € 10,- is;
  • voor een achterstand die op het moment van het verzoek niet ouder is dan 6 maanden (hieronder valt dus ook een rechterlijke uitspraak die binnen die 6 maanden is afgegeven en waarin een bijdrage met terugwerkende kracht is opgelegd);
  • als de alimentatieplichtige door de alimentatiegerechtigde op de hoogte is gesteld van het (bank)rekeningnummer waarop de alimentatie overgemaakt kan worden.

In alle overige gevallen kan de deurwaarder worden ingeschakeld, doch enkel voor een achterstand die op het moment van het verzoek niet ouder is dan 5 jaar.

INDEXERING

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage van ieder jaar vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

Op internet zijn diverse websites die een tool hebben om de indexering te berekenen. Bijvoorbeeld op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO).

WIJZIGING ALIMENTATIE

Maar wat nu als er in het verleden al een alimentatieplicht is overeengekomen of opgelegd, maar deze een wijziging in de omstandigheden niet langer betaald kan worden? Denk aan ongewilde werkeloosheid of van een wijziging in de gezinssituatie.

De wet voorziet hierin door ingeval van wijziging van omstandigheden, de onderhoudsplichtige de kans te geven een verzoek in te dienen bij de rechtbank om een rechterlijke uitspraak of overeenkomst betreffende levensonderhoud te wijzigen.

De rechtbank zal dan aan de hand van de nieuwe omstandigheden, voor het geval de rechter van mening is dat deze hiertoe aanleiding geven, de alimentatie herberekenen.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Het eerste kennismakingsgesprek (30 minuten) is gratis.

© Copyright - Skrotzki & Van Bree Advocaten | Powered by ShareAll